۱۳۹۱ شهریور ۲۰, دوشنبه

ساده می رنجی 
سخت می بخشی

هیچ نظری موجود نیست: