۱۳۸۹ بهمن ۲۶, سه‌شنبه

ÚDwÛC ôsCÞ

MD»Î pO¾k ok

ÖÔÆ íÜ·× ok

uoDJ Ýì×qpv ok

Ý×

ælz ÙÊ êDç æsCÞ íJ ok

ælì¡Æ xGd Þ Hëpº Þ í×ClµC

Úq Þ kp× Þ D× Þ ßN ÚßaØç

Ý¬Þ Þ êkCqA Þ íÛCßV Þ Ä¡µ

ÖC ælÛD¡Û íGëpº õÛßËØç êDç æsCÞ ÈN

, DWÛA

P¾Dë Öpz íÜ·× -MßÇv

lz Ùϱ êDç éÛßËØç - Öpz

Pwç Ép× éÆ íÜ·ë - Ùϱ

íÛCßV íÜ·ë - Ép×

DÛq êlìÏJ æDÜÊ íÜ·ë - Ä¡µ

¢homA kDëp¾ ßëpº íÜ·ë - ÚCßV ÐwÛ

íÊlÛq ÈOd D× pìÃeN Ä¡µ ª»F éÆ íÜ·ë - kDëp¾

xGd éÆ íÜ·ë .....

x¿Â íÜ·ë

ælÜh PFpº éÆíÜ·ë

p¡F MoDÃd íÜ·ë

yßØh ælÜF ækpF éÆ íÜ·ë

pÊk íëDV

PÛDìh íÜ·ë Ä¡µ

p¿Æ éÆ íÜ·ë

Ép× ÄeOw× éÆ íÜ·ë

MD»Î pO¾k ok

ÖÔÆ íÜ·× ok

Ý¬Þ ok ívoD¾ ok uoDJ ok

ælz ÙÊ ôsCÞ DèÜN

Hëp Dë Hëpº ÿõÛßËØç íF

ælz " ÚDwÛC " ôsCÞ

P»Î pO¾k ÝëC õzßÊ ézßÊ ok

! Ý¬Þ ÝëC HÛDV oDZ ok

ælz ße× ÅDJ ælìÇN ÚDwÛC

! ælz bìç bìç bìç ÚDwÛC

Ö.lìW×

هیچ نظری موجود نیست: